Statut

PREAMBUŁA

Tworząc ten statut przyświecał nam cel pomocy osobom zrzeszonym w Stowarzyszeniu „liverspace.pl” aby zwiększyć możliwości walki z chorobami które przyniósł im los. Tak więc stowarzyszenie to ma zachęcać a nie zmuszać do działania na jego rzecz. Stowarzyszenie osób związanych z ciężkimi rzadkimi chorobami wątroby „liverspace.pl” zostaje powołane w celu działania na rzecz osób chorujących na rzadkie choroby wątroby ich rodzin oraz wszystkich organizacji które walczą z tymi chorobami i ich skutkami. W działalności stowarzyszenia nie będą mieć znaczenia różnice rasowe, kulturowe, polityczne wyznaniowe i światopoglądowe tak osób działających w stowarzyszeniu zwanych Członkami, lub pracownikami stowarzyszenia, jak i osób wspierających czy korzystających z pomocy stowarzyszenia. Piszemy o tym dlatego aby pamiętać że mimo iż jesteśmy różni, w działalności stowarzyszenia nadrzędnym nad różnicami pomiędzy nami jest cel który stawiamy sobie do realizowania. Pozostawiając sobie własny światopogląd jako własną domenę prywatną, występując jako działacze czy członkowie stowarzyszenia będziemy się starać aby tych różnic nie podkreślać. Obszarem działania Stowarzyszenia „liverspace.pl” zwanego dalej Stowarzyszeniem, jest RP, oraz współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobną działalnością na całym świecie, a także współuczestnictwo z nimi we wspólnych projektach. Osoby stowarzyszone zwane Członkami stowarzyszenia są naczelną władzą stowarzyszenia, decydują osobiście lub przez swych przedstawicieli o jego działaniach wsparciu finansowym udzielanym osobom prawnym oraz osobom chorym na rzadkie schorzenia wątroby wg ustalonych w statucie zasad. Stowarzyszenie zaprasza w swoje szeregi osoby chore na choroby wątroby, członków ich rodzin oraz osoby zajmujące się zawodowo opieką oraz leczeniem osób chorych na rzadkie choroby wątroby, lub też prowadzące działania nad wyeliminowaniem lub zmniejszeniem skutków tych chorób. Słowa „Nie ogranicza się zawodowej i życiowej funkcji w „liverspace.pl” będą oznaczać że osoba określona tymi słowami może być, chorym, lekarzem lub członkiem rodziny żyjącego lub zmarłego chorego, oraz członkiem organizacji działających na rzecz chorych, a także dobrodziejem stowarzyszenia. Bardzo prosimy osoby zainteresowane tą problematyką o pomoc w tym zakresie.

Rozdział  I

Nazwy i prawa oraz obowiązki osób tworzących stowarzyszenie, oraz sposoby podejmowania przez nie decyzji finansowych

§ 1

 

P 1.

Członkowie

A) Członek stowarzyszenia = Członek „ liverspace.pl”

Osoba zrzeszona w stowarzyszeniu, spełniająca kryteria przynależności do stowarzyszenia i bycia jego członkiem płacącym składki, lub zwolniona z nich zgodnie ze statutem lub zaopiniowana do zwolnienia przez osoby sprawujące w stowarzyszeniu funkcje Członków rady zwykłą większością głosów na okresowych głosów na okresowym zebraniu członków rady sprawującej w stowarzyszeniu funkcje Członków rady „ liverspace.pl”.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,

 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Członek Stowarzyszenia „liverspace.pl” ma prawo występować pisemnie i ustnie do władz stowarzyszenia oraz otrzymać pisemną odpowiedź od zarządu i Rady stowarzyszenia na swoje Uwagi, prosby i podania do tych władz.

Członek Stowarzyszenia ma prawo do uczestnictwa w wyborach do władz Rady Stowarzyszenia, posiadając prawo czynne i bierne pod warunkiem że jest osobą dorosłą. W imieniu członków niepełnoletnich lub z ustanowionym pełnomocnikiem prawnym, w jego imieniu mogą wspólnie głosować jego rodzice lub pełnomocnicy prawni, otrzymując prawo do oddania 1 głosu w jego imieniu.

Członek „liverspace.pl” ma prawo do otrzymania pomocy Stowarzyszenia „liverspace.pl” w pierwszej kolejności przed osobami spoza stowarzyszenia. Prawo to w pierwszej kolejności będzie traktować ratowanie życia przed innymi uprawnieniami.

Członek „liverspace.pl” ma prawo w grupie co najmniej 5 podobnych sobie osób występować do Kierującego Radą „liverspace.pl” o umieszczenie w porządku obrad ważnych dla stowarzyszenia „liverspace.pl” i jego członków celów, w tym pomocy własnym członkom lub osobom spoza stowarzyszenia.

Powyżej 10% Członków Stowarzyszenia „liverspace.pl” zgodnie z listą członków publikowaną w ostatnim roku przez Stowarzyszenie „liverspace.pl” na stronie internetowej osobiście podpisanych ma prawo do wystąpienia do Rady Stowarzyszenia o rozważenie przedterminowych wyborów do Rady „liverspace.pl”

25% członków stowarzyszenia osobiście podpisanych z podaniem danych osobowych ma prawo wystąpić o przedterminowe wybory do Rady Stowarzyszenia Które urzędująca Rada ma obowiązek ogłosić w ciągu 3 miesięcy.

Obowiązkiem Członków Stowarzyszenia jest coroczna wpłata kwoty 5zł, lub dowolnej większej wg uznania która to kwota będzie uznana za składkę członkowską jeśli wpłata nie będzie opisana innym określeniem celu przelewu lub wpłaty. Z opłaty tej mogą być zwolnione osoby nie mające wystarczających środków na leczenie i utrzymanie się. Z wnioskiem o takie zwolnienie ze składek ma prawo wystąpić Członek „liverspace.pl” do Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”

B) Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

Komisja Rewizyjna jest odwoływana po zakończeniu kadencji. W przypadku uszczuplenia stanu komisji z powodów losowych lub ustąpienia członka komisji przewodniczący Stowarzyszenia „liverspace.pl” niezwłocznie ogłasza wybory uzupełniające na jego miejsce.

C) Walne zgromadzenie Członków.

Walne zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „liverspace.pl” może zostać ogłoszone przez :

– Kierującego Radą Stowarzyszenia „liverspace.pl”, jednoosobowo

– Dwu zastępców kierującego Radą i co najmniej 3 innych członków Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”

– 15% członków stowarzyszenia podpisanych osobiście z podaniem danych dostępnych w stowarzyszeniu tzn Nazwisko imię i adres zamieszkania Członka Stowarzyszenia „liverspace.pl”

C1

Walne zgromadzenie ma prawo podjąć zwykłą większością zgromadzonych osób Uchwałę o odwołaniu Kierującego Radą Stowarzyszenia „liverspace.pl” lub innych jego członków.

C2

Walne zgromadzenie ma prawo większością zwykłą wyznaczyć prowadzącego obrady. Głosowanie nad wyborem prowadzi przewodniczący Rady lub jeden z jego zastępców, który ma obowiązek zgłosić otwarcie listy chętnych na wybór prowadzącego walne zgromadzenie, a po jej zamknięciu poprzedzonym trzykrotnym zapytaniem czy nie ma więcej chętnych, zamknąć listę i ogłosić wybory większościowe na Prowadzącego obrady. Gdy jedna osoba nie uzyska 50% głosów w 1 turze, należy w drugiej turze głosować jedynie na osobę posiadającą najwięcej głosów w 1 turze oraz osobę lub osoby, mających taką samą ilość głosów jako osoba 1 lub gdy była tylko 1 taka osoba , ogłosić głosowanie na nią i inne osoby które miały 2 ilość głosów w 1 turze, Jeśli 2 tura także nie da rozstrzygnięcia wśród osób mających mniejszą ilość głosów, należy ogłosić jako prowadzącego obrady osobę z największą ilością głosów. Dalsze obrady prowadzi „Prowadzący obrady” walnego zgromadzenia.

P 2.

Władze

Nazwy osób reprezentujących władze organizacji ujętych w dokumencie w wersji ze skróconą wersją nazwy stowarzyszenia występujące oficjalnie z podaną w drukach i pieczątkach oraz dokumentach firmowych pełną nazwą stowarzyszenia „ liverspace.pl” oznaczają według spisu :

A) Rada stowarzyszenia = Rada „ liverspace.pl”

Rada Stowarzyszenia „liverspace.pl” działa zgodnie z Polskim prawem, ze statutem, oraz uchwałami kolejnych Rad Stowarzyszenie „liverspace.pl” w kolejności takiej jak tu wymieniona.

Rada Stowarzyszenia „liverspace.pl” może wydawać nowe uchwały, oraz zmieniać albo wycofywać z dokumentów ustanawiających prawo w stowarzyszeniu poprzednie uchwały Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”.

Rada Stowarzyszenia „liverspace.pl” uchwałą wymagającą bezwzględnej większości czynnych członków Stowarzyszenia „liverspace.pl” wydaje decyzję co do wysokości limitów operacji finansowych członków zarządu Stowarzyszenia „liverspace.pl”

Rada Stowarzyszenia „liverspace.pl” to grupa osób wybrana w wolnych demokratycznych wyborach przez osoby będące Członkiem „ liverspace.pl”. Rada stowarzyszenia powinna składać się z co najmniej 7 osób a maksymalnie 11 osób którym „Nie ogranicza się zawodowej i życiowej funkcji w liverspace.pl” w zależności od ilości członków stowarzyszenia.

W pierwszych wyborach do władz stowarzyszenia osób tych będzie 7. W dowolnym momencie Rada „ liverspace.pl” może uchwałą przegłosowaną przez jej większość bezwzględną członków zwiększyć ilość miejsc w radzie w kolejnych wyborach do władz Rady „ liverspace.pl”.

W przypadku wakatu na stanowisko lub miejsce w razie, na wakujące miejsca są ogłaszane wybory uzupełniające, w chwili gdy liczba członków rady jest mniejsza od liczby początkowej o co najmniej 2 osoby które zrezygnowały lub nie mogą dalej pełnić swojej funkcji z powodu śmierci, wystąpienia ze stowarzyszenia, oraz braku możliwości pełnienia obowiązków z powodu wyroku wydanego przez sądy, lub złośliwego trwającego co najmniej rok uchylania się od płacenia zobowiązań finansowych wobec stowarzyszenia „liverspace.pl”.

Rada „liverspace.pl” może podjąć decyzję o przedterminowych wyborach w dowolnym momencie swojej kadencji. Raz na dwa lata w odbywają się wybory terminowe. Rada „liverspace.pl” ogłasza w roku parzystym w miesiącu czerwcu przez kierującego Radą „liverspace.pl” sierpniowy termin wyborów do rady stowarzyszenia , powierzając 3 osobom ze swego składu obowiązek przygotowania kart i formularzy do głosowania obowiązek ten powierza osobom wybranym przez radę spośród członków Stowarzyszenia „liverspace” które wyrażą taką zgodę

– Rada „liverspace” wybiera spośród siebie Kierującego radą „liverspace” jednoosobowo . Rada Stowarzyszenia może co najmniej 6 głosami w tym głosem Kierującego Radą „liverspace” przyznać wynagrodzenia członkom zarządu Stowarzyszenia „liverspace”. Suma roczna tych wynagrodzeń nie może przekraczać 10% budżetu za poprzedni rok obrachunkowy, oraz przekraczać miesięcznie 1% posiadanej w majątku stowarzyszenia kwoty miesięcznie.

B) Kierujący Radą „liverspace”

Kierujący Rady „liverspace” jest wybierany przez Radę „liverspace” na początku kadencji, albo po ustaniu możliwości wykonywania obowiązków prawnych z powodu Śmierci, wykluczenia go z grona rady co najmniej 6 głosami członków Rady „liverspace” lub procesem karnym który się toczy wobec niego lub w którym otrzymał wyrok skazujący.

Kierujący Radą „liverspace” może jednoosobowo zwoływać zebrania Rady „liverspace”, publikować dokumenty rady – także przez swych przedstawicieli na których deleguje ten obowiązek. Do obowiązków Kierującego Radą „liverspace” należy także ogłoszenie terminów wyborów do organów stowarzyszenia „liverspace.pl” oraz zwołanie spotkania przedwyborczego rady na którym zostaje podjęta decyzja dotycząca terminów zdarzeń wyborczych, oraz określona dokładna ich data.

Kierujący Radą „liverspace” ma obowiązek podać wyniki wyborów do kolejnej rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” oraz ogłosić je na stronie stowarzyszenia.

Kierujący Radą „liverspace” prosi o wskazanie przez Radę „liverspace” dwu swoich zastępców którzy mogą reprezentować na spotkaniach i rozmowach Radę. Wybór tych osób dokonuje się poprzez oddanie po 1 głosie na dowolnego z kandydatów. Kandydaci mają także bierne prawo wyborcze. Zastępcami zostają dwie osoby z największą ilością głosów. Jeśli nie da się wybrać zastępców w 1 turze głosowania, ogłasza się kolejną turę głosowania, w której biorą udział tylko osoby mającą ilość głosów największą spośród tych które nie zdobyły największej ilości głosów w 1 turze. Jeśli osób z największą ilością głosów jest więcej niż 2 tylko one biorą udział w 2 turze wyborów, w której może głosować także ewentualnie wybrany już w 1 turze zastępca. Ich zmiana może być w odróżnieniu od kierującego radą dokonana w dowolnym momencie kadencji Rady „liverspace” . Obowiązki które posiadają pokrywają się częściowo z obowiązkami Kierującego Radą „liverspace” i każdorazowo są określone przez kierującego Radą „liverspace” w danej sprawie pisemnie. Osoby te mogą zastępować Kierującego Radą Stowarzyszenia „liverspace” w sprawach finansowych jedynie jednocześnie tylko wtedy gdy kierujący radą stowarzyszenia nie może wykonywać swoich obowiązków z powodu Śmierci, ustąpienia ze stanowiska, wystąpienia z Stowarzyszenia „liverspace.pl”, czy braku mozliwości wykonywania czynności prawnych, lub ukarania go prawomocnym wyrokiem sądu. Podpis kierującego radą i co najmniej jednego z jego zastępców musi widnieć na dokumentach finansowych przedstawianych do wykonania uchwałą Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” przekraczających limity finansowe przyznane Członkom zarządu Stowarzyszenia „liverspace.pl”.

C Komisja Rewizyjna.

Komisja rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia „liverspace.pl” .

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

D) Zarząd Stowarzyszenia = Zarząd „ liverspace.pl”

Zarząd jako całość oraz każdy z jego członków działa zgodnie z Polskim prawem, Statutem Stowarzyszenia „liverspace.pl”, oraz uchwałami Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”

Zarząd Stowarzyszenia „liverspace.pl” to grupa osób zarządzających finansami Stowarzyszenia Powoływana przez Radę „liverspace.pl” bezwzględną większością głosów w wyborach jawnych.

Zarząd Stowarzyszenia „liverspace.pl” działa zgodnie z Polskim prawem, statutem, oraz uchwałami Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” które przekazuje mu Kierujący Radą Stowarzyszenia „liverspace.pl” co może wykonywać także przez umieszczanie ich na stronie internetowej stowarzyszenia.

– Początkowo Zarząd Stowarzyszenia to 5 osób wśród których jest Prezes „ liverspace.pl” 3 Wiceprezesów „ liverspace.pl” oraz skarbnik który zajmuje się prowadzeniem księgowości stowarzyszenia osobiście lub przez swoich pracowników.

– Jeśli taka będzie wola Członków „ liverspace.pl” na walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia zostanie przedyskutowana możliwość zwiększenia zarządu stowarzyszenia o 2 kolejnych wiceprezesów oraz zagwarantowane że co najmniej 2 z wiceprezesów będzie miało prawo do wykonywania zawodu lekarza na terenie RP lub większym.

– Zwiększenie składu Zarządu „ liverspace.pl” oraz zwiększenie jego kompetencji nie musi być głosowane łącznie. Rada „liverspace.pl” ma obowiązek ogłosić głosowanie tego punktu na żądanie co najmniej 3 członków stowarzyszenia„liverspace.pl” raz podczas walnego zgromadzenia Członków „liverspace.pl”

E) Prezes „ liverspace.pl” = Prezes zarządu

Osoba z wyboru bezwzględną większością głosów Rady „liverspace.pl”

Wiceprezes sprawujący jednoosobowo funkcję opisaną w statucie jako Prezes „ liverspace.pl” na którą delegował swoje uprawnienia tymczasowo Prezes „ liverspace.pl” z wyboru w sytuacji w której nie może osobiście sprawować czynności prawnych lub występować w imieniu „ liverspace.pl” z powodów choroby lub innych przyczyn utrudniających mu osobiste działania. Osoba taka jest nazywana Po Prezesa „liverspace.pl”

Prezes z wyboru Rady „ liverspace.pl” przejmuje na własne żądanie obowiązki Prezesa po ustaniu przyczyn delegowania własnych obowiązków, co automatycznie zdejmuje te obowiązki z osoby czasowo go zastępującej. Nie ogranicza się zawodowej i życiowej funkcji Prezesa „ liverspace.pl”. Wysokość operacji finansowych które Prezes może podejmować samodzielnie określi Rada „liverspace.pl” uchwałą przegłosowaną bezwzględną większością głosów.

F) Pełniący obowiązki prezesa tymczasowo = Pot „liverspace.pl”

Osoba wybrana przez zarząd spośród swoich wiceprezesów po ustaniu możliwości pełnienia obowiązków przez Prezesa „ liverspace.pl” z powodu Śmierci, wystąpienia ze stowarzyszenia, oraz braku możliwości pełnienia obowiązków z powodu wyroku wydanego przez sądy RP lub z powodu odwołania go przez Radę „ liverspace.pl”. W wyborach takich każdy z wiceprezesów ma dwa głosy a skarbnik jeden. Głosy – także dwa mogą zostać oddane przez każdego z głosujących w głosowaniu tajnym także na jedną osobę. Pełniący obowiązki prezesa tymczasowo pełni je do dnia wyboru przez radę osób na wakujące w zarządzie stanowiska w tym stanowisko Prezesa „ liverspace.pl”.

Wysokość operacji finansowych które Pełniący obowiązki prezesa tymczasowo może podejmować samodzielnie określi Rada „liverspace” uchwałą przegłosowaną bezwzględną większością głosów.

G) Wiceprezes „liverspace.pl”

Osoba z wyboru Rady „liverspace.pl”

Osoba decydująca wraz z Prezesem, o działaniach finansowych stowarzyszenia. Mogąca posiadać także delegację Prezesa „liverspace.pl” do działań finansowych niższej rangi. Wysokość operacji finansowych które Wiceprezes może podejmować samodzielnie określi Rada „liverspace.pl” uchwałą przegłosowaną bezwzględną większością głosów.

H) Skarbnik „liverspace” = Skarbnik stowarzyszenia

Osoba posiadająca zgodę Rady „liverspace.pl” oraz Prezesa „liverspace.pl” jednocześnie do dokonywania operacji finansowych zaaprobowanych dokumentem finansowym podpisanym przez prezesa lub wiceprezesa „liverspace.pl” do wysokości ich zatwierdzonych przez Radę „liverspace.pl” limitów operacji finansowych.

Osoba wykonująca w imieniu stowarzyszenia operacje finansowe na kwoty wyższe niż limity finansowe zarządu, może wykonać polecenia finansowe Prezesa „liverspace.pl” po otrzymaniu dokumentów finansowych podpisanych przez prezesa lub Pot Prezesa, albo trzech wiceprezesów jednocześnie. Dokumenty na kwoty przekraczające limity operacji finansowych członków zarządu muszą być opatrzone zatwierdzającymi je podpisami sekretarza Rady „liverspace.pl” oraz Kierującego Rady „liverspace.pl” potwierdzającymi uchwałę zarządu „liverspace.pl” w tym zakresie wydającą zgodę na takie wydatki literalnie w odniesieniu do konkretnego wydatku, jednocześnie z podpisami osób z zarządu Stowarzyszenia „liverspace.pl” .

Skarbnik przekraczając powyższe upoważnienia ujęte w statucie, staje się w pełni odpowiedzialny za wydatkowanie środków stowarzyszenia „liverspace.pl” w sposób niezgodny z prawem i statutem stowarzyszenia „liverspace.pl” jednocześnie.

Nie ustala się limitu wydatków dla skarbnika. W miarę potrzeb dla zapewnienia odpowiednich standardów pełnionej funkcji, skarbnik ustala swoje wydatki z Prezesem „liverspace.pl” który je osobiście zatwierdza własnym podpisem na piśmie skarbnika z uzasadnieniem konieczności takich wydatków jednorazowych lub okresowych w ramach posiadanego przez Prezesa „liverspace.pl” limitu finansowego wydatków, lub zamiast prezesa robi to co najmniej 2 wiceprezesów jednocześnie także do wysokości ich limitów finansowych wydatków.

I) Zebranie zarządu

Zebranie zarządu, to organ stowarzyszenia zawierający co najmniej 3 wiceprezesów i skarbnika lub Prezesa i co najmniej 2 innych członków zarządu które może podejmować decyzje zarządcze dotyczące tak kierunków działań, jak i odwołania dowolnego członka zarządu „liverspace.pl”, oraz decyzje finansowe wyższej niż delegowane uprawnienia, które celem zatwierdzenia muszą być przedstawione Radzie „liverspace.pl” przez Prezesa Stowarzyszenia. Rada zatwierdza takie wydatki na najbliższym okresowym zebraniu rady bezwzględną większością Rady..

J) Pozostałe nieuregulowane w Statucie „liverspace.pl” Prawa i obowiązki

z wyjątkiem zwiększenia obowiązków członkom Stowarzyszenia ma prawo określić Rada Stowarzyszenia „liverspace.pl”

K) Działalność Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Nazwa i siedziba Stowarzyszenia

§ 2

P 1.

Nazwą oficjalną Stowarzyszenia

podawaną w nagłówkach dokumentów jest „ liverspace.pl – Stowarzyszenie osób związanych z ciężkimi rzadkimi chorobami wątroby

P 2.

Nazwą skróconą

zwaną także logo stowarzyszenia jest „liverspace.pl”

P 3.

W Statucie

dla oznaczenia nazwy stowarzyszenia będziemy używać nazwy skróconej „liverspace.pl”

§ 3

P 1.

Siedziba

Siedzibą „liverspace.pl” jest miasto Warszawa

P2.

Terenem działania „liverspace.pl”

jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a także współpraca z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się podobną tematyką. Także współpraca w zakresie badań leczenia i wspólnych wystąpień na arenie międzynarodowej.

Rozdział III

Cele Stowarzyszenia „liverspace.pl” oraz sposoby pozyskiwania funduszy

§ 4

Cele Stowarzyszenia „liverspace.pl” i sposoby ich realizacji.

P1 .

Celem powołania „liverspace.pl” jest :

współpraca wszystkich sił i osób chcących się zaangażować w proces pomocy osobom dotkniętym ciężkimi chorobami wątroby w tym chorobami AiH, PBC, PSC oraz wywołanymi przez inne przyczyny w tym genetyczne, powikłane, bakteryjne wirusowe i będące skutkiem innych powikłań zdrowotnych rzadkie choroby wątroby.

P2 .

Sposobem realizacji celów stowarzyszenia „liverspace.pl” jest :

A) Wsparcie badań prowadzonych przez organizacje medyczne mających na celu określenie przyczyn chorób wątroby

także przez zachęcanie własnych członków i innych chorych do uczestniczenia w badaniach które nie zagrażają ich zdrowiu – przykładem mogą być badania genetyczne bakteriologiczne badania krwi oraz badania obrazowe USG i MR i inne mogące określić przyczyny oraz zaawansowanie chorób osób zgłaszających się do takich badań. W pierwszej kolejności do takich programów będą proponowani członkowie stowarzyszenia posiadający ciężkie i nieuleczalne rzadkie choroby wątroby.

Wsparcie, także finansowe programów i badań mogących doprowadzić do zmian poprawiających leczenie tych chorób, oraz zwłaszcza mających na celu pełne wyleczenie tych chorób. Także występowanie do władz państwowych i samorządowych niższego szczebla o wspieranie takich inicjatyw, w tym wsparcie finansowe dla nich.

B) Wspieranie transplantacji jako sposobu ratunku dla osób chorujących na rzadkie choroby wątroby,

także w zakresie akcji reklamowych, materiałów umieszczonych na stronie „liverspace.pl” oraz działań osobistych Zarządu Rady stowarzyszenia i Członków stowarzyszenia. W tym kierowanie próśb do organów państwa zajmujących się tymi sprawami zawodowo, oraz udostępnienie organizacji Poltransplant i innym szpitalom i klinikom wg ich chęci i możliwości dokumentów opisujących przebieg tych chorób oraz degradacji organizmu do której one prowadzą. Także przez przedstawienie sytuacji chorych którzy wyrażą taką zgodę bez podawania ich danych osobowych poza imieniem, oraz ewentualnie sytuacji społecznej lub wiekiem.

C) Uczestnictwo w organizacjach zrzeszających stowarzyszenia,

spotkaniach, wspólnych działaniach stowarzyszeń, oraz innych spotkaniach formalnych mających na celu walkę z rzadkimi chorobami wątroby. Uczestnictwo może być wykonywane poprzez przedstawicieli spotkaniach, oraz wyrażających taką chęć Członków „liverspace.pl” w ramach możliwości dostępnych stowarzyszeniu.

D) Wspieranie osób w skrajnie złej sytuacji finansowej

w zakresie zakupu leków, w pierwszej kolejności ratujących i podtrzymujących życie, po zatwierdzeniu takich decyzji osobowych przez Radę Stowarzyszenia, lub jednoosobowo przez Prezesa zarządu stowarzyszenia, lub osoby wykonującej jego obowiązki jednoosobowo, do wysokości swoich limitów operacji finansowych

E) Pomoc finansowa osobom i organizacjom zajmującym się opieką nad osobami dotkniętymi rzadkimi chorobami wątroby

które nie są w stanie samodzielnie żyć i utrzymywać się, w miarę możliwości finansowych.

F) Wspieranie unikalnych procedur medycznych

mogących wpływać na ratowanie życia i zdrowia osób dotkniętych wyżej wymienianymi chorobami. W miarę mozliwości finansowych za zgodą Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” .

§ 5

Sposoby pozyskiwania funduszy przez Stowarzyszenie „liverspace.pl”

P1 .

Pierwszym ze sposobów pozyskiwania funduszy przez Stowarzyszenie „liverspace.pl” jest

składka członkowska wpłacana przez Członków Stowarzyszenia „liverspace.pl”

P2 .

Drugim sposobem pozyskiwania funduszy na cele statutowe stowarzyszenia są

dobrowolne darowizny Członków stowarzyszenia Stowarzyszenie „liverspace.pl” na konto stowarzyszenia. Członkowie tacy zwani są darczyńcami.

P3 .

Trzecim sposobem uzyskiwania funduszy przez Stowarzyszenie „liverspace.pl”

są dobrowolne darowizny osób spoza stowarzyszenia, zwanych Darczyńcami. Darczyńcy wpłacający na konto Stowarzyszenia mają podobnie jak członkowie prawo wglądu do budżetu Stowarzyszenia, jego statutu oraz wpływów i wydatków za ostatni rok.

P4 .

Czwartym sposobem pozyskiwania funduszy przez stowarzyszenie są

dotacje do stowarzyszenia. Osoby dokonujące takich dotacji lub o nich decydujące, poza prawami wynikłymi z obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, oraz praw przyznanych w § 5 Darczyńcom mają możliwość po wyrażeniu takiej chęci przeznaczenia Dotacji na konkretny uchwalony decyzją Rady Stowarzyszenie „liverspace.pl” cel, oraz prawo głosu doradczego jakie osoby spoza stowarzyszenia mają prawo brać udział w jego realizacji w proporcji do przeznaczonej przez dotującą osobę lub organizację. Chęć skorzystania z tego prawa należy jednak wyrazić przed przekazaniem dotacji i przyjęciem jej przez Stowarzyszenie „liverspace.pl” radzie Stowarzyszenia, tak aby mogła ona uzgodnić szczegóły wykonania tego uprawnienia. W przypadku dotacji mieszczących się w uprawnieniach finansowych Prezesa Stowarzyszenia „liverspace.pl”, lub Wiceprezesa Stowarzyszenia, wystarczy poinformować o takiej chęci prezesa zarządu, lub któregoś z Wiceprezesów który ma prawo jednoosobowo wydać taką zgodę.

P5 .

Piątym sposobem pozyskiwania pieniędzy na cele statutowe jest

dotacja państwowa, w przypadku której Stowarzyszenie udostępnia organowi państwa przyznającemu dotację pełny wgląd do dokumentów finansowych Stowarzyszenia „liverspace.pl” dotyczących sposobu wydatkowania przyznanej dotacji, oraz za zgodą Rady stowarzyszenia do pełnych wydatków stowarzyszenia za poprzedni rok finansowy.

Rozdział IV

Sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 6

Reprezentowanie i zarządzanie Stowarzyszenia „liverspace.pl”

P1 .

Sprawy Programowe, oraz decyzje finansowe najwyższej rangi

Reprezentantami Stowarzyszenia „liverspace.pl” w sprawach programowych oraz dotyczących statutu, czy też dyskusji na temat zmian w statucie są Kierujący Stowarzyszenia „liverspace.pl”, oraz delegowani przez niego jego zastępcy posiadający pisemne uprawnienie potwierdzone przez kierującego Stowarzyszenia „liverspace.pl” oraz Członkowie Stowarzyszenia „liverspace.pl” posiadający takie uprawnienia w konkretnych sprawach.

Także wszystkie decyzje finansowe większej wagi przekraczające podawane Wysokości operacji finansowych możliwych do wykonania przez prezesa Zarządu określone odrębną uchwałą Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” muszą być podejmowane za zgodą Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”. Wyrażoną bezwzględną większością głosów.

P2 .

Działalność bieżąca Stowarzyszenia.

W bieżącej działalności Stowarzyszenia „liverspace.pl” przedstawicielem Stowarzyszenia „liverspace.pl” jest jego Prezes lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo w danej sprawie lub dziale spraw podanych w pełnomocnictwie podpisanym przez prezesa, spośród wiceprezesów Stowarzyszenia „liverspace.pl” do wysokości własnego limitu operacji finansowych przyznanego odrębną uchwałą Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”, osoby te mogą też podejmować decyzje finansowe.

P3 .

Operacje finansowe w imieniu Stowarzyszenia „liverspace.pl”

podejmuje skarbnik Stowarzyszenia „liverspace.pl”, oraz upoważniona przez niego pisemnie osoba, za pisemną aprobatą Prezesa, jednego z wiceprezesów, do wysokości limitów operacji finansowych przyznanych im osobną uchwałą Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”.

Podstawą do wykonania operacji finansowych na kwoty wyższe jest dokument podpisany przez Prezesa lub trzech Wiceprezesów jednocześnie, oraz podpisany przez Kierującego Radą Stowarzyszenia „liverspace.pl” i co najmniej jednego z jego zastępców potwierdzające podjęcie przez Radę Stowarzyszenia „liverspace.pl” uchwały zezwalającej na takie wydatki.

P4 .

Każdy Członek Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”

swoją postawą oraz czynionymi w zakresie objętym statutem Stowarzyszenia „liverspace.pl” wysiłkami jest reprezentantem stowarzyszenia na zewnątrz mając prawo do przedstawiania zgodnie z statutem celów Stowarzyszenia, a także rozpowszechniania jego materiałów wydanych przez oficjalne władze Stowarzyszenia „liverspace.pl”.

Ma on także prawo osobiście zachęcać do wpłat na rzecz stowarzyszenia. Podając dane stowarzyszenia i numery jego konta lub kont.

Ma także prawo podejmowania uzgodnionych z władzami Stowarzyszenia „liverspace.pl” działań mających na celu realizację celów stowarzyszenia ujętych w statucie, oraz ma prawo posługując się przyznaną mu przez wybór nazwą funkcji zachęcać organizacje, lekarzy, lub firmy do współpracy z Stowarzyszeniem „liverspace.pl”. Także zapraszając osoby z tych organizacji na spotkania i sympozja organizowane przez Stowarzyszenia „liverspace.pl”, oraz za pośrednictwem zarządu stowarzyszenia uzyskiwanie dla tych osób pisemnych skierowań, zaproszeń, lub rezerwacji miejsc dla takich osób w miarę możliwości, także finansowych zarządu.

Każdy Członek swoją postawą oraz czynionymi w zakresie objętym statutem Stowarzyszenia „liverspace.pl” wysiłkami, jest reprezentantem stowarzyszenia na zewnątrz mając prawo do przedstawiania zgodnie z statutem celów Stowarzyszenia, poprzez rozpowszechniania jego materiałów wydanych przez oficjalne władze Stowarzyszenia „liverspace.pl”. Ma on także prawo osobiście zachęcać do wpłat na rzecz stowarzyszenia, podając nazwę strony z umieszczonymi na niej danymi firmy lub podejmowania uzgodnionych z władzami Stowarzyszenia „liverspace.pl” działań mających na celu realizację celów ujętych w statucie

.§ 7

Zaciąganie zobowiązań finansowych na cele realizacji zadań statutowych i bieżącej działalności

P1 .

Stowarzyszenie stara się działać w oparciu o własne wpływy

których sposób pozyskiwania został omówiony w Rozdziale 3 § 7 P 1 . do P5 . oraz opisany w uchwałach Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” szczegółowo.

P2 .

Zaciąganie zobowiązań finansowych

do wysokości przyznanego mu jednorazowo uprawnienia kwotowego określającego wysokość limitu finansowego do zaciągnięcia kredytu określonego uchwałą rady ma prawo do reprezentowania Stowarzyszenia „liverspace.pl” w bankach i instytucjach finansowych, po przedstawieniu uchwały Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” podpisanej przez Kierującego Radą Stowarzyszenia „liverspace.pl” oraz jednego z jego zastępców i co najmniej dwu innych członków Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” Uchwały Rady Stowarzyszenia określającego tą kwotę i cel na jaki ma być przeznaczona . Uchwała taka wymaga więc zgody Kierującego, co najmniej jednego z jego zastępców, oraz łącznie co najmniej 4 członków Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”. Uprawnienie do wydania takiej zgody przysługuje Radzie Stowarzyszenia „liverspace.pl” tylko do wysokości 10% poprzedniej rocznej wysokości wpłat na konto Stowarzyszenia „liverspace.pl”.

Rozdział V

Zasady wprowadzania zmian w statucie Stowarzyszenia „liverspace.pl”.

§ 8

Zasady wprowadzania zmian w statucie przez Radę Stowarzyszenia „liverspace.pl”.

P1 .

Zmiany w statucie może wprowadzić Rada Stowarzyszenia „liverspace.pl”.

Zmiany takie głosuje się większością bezwzględną + 1 głos czyli 5 głosami w 7 osobowej Radzie Stowarzyszenia „liverspace.pl” 6 głosami w radzie 8 i 9 osobowej lub 7 głosami w radzie 10 lub 11 osobowej.

P2.

Rada podejmuje na ten temat uchwałę,

przegłosowaną podaną powyżej większością zależną od ilości osób wybranych do aktualnej Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” podczas uznanych za legalne wybory. Zmiany te wprowadza się do statutu Stowarzyszenia „liverspace.pl” i zgłasza do KRS.

§ 9

Zasady wprowadzania zmian w statucie przez Członków Stowarzyszenia „liverspace.pl”.

P1 .

Walne zgromadzenie Członków

Większością głosów zgromadzonych członków może podjąć decyzję o zmianie statutu.

P2 .

Walne zgromadzenie podejmuje na ten temat uchwałę

, przegłosowaną większością głosów zebranych na Walnym zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „liverspace.pl” podczas uznanych za legalne wybory. Zmiany te wprowadza się do statutu Stowarzyszenia „liverspace.pl” i zgłasza do KRS.

 

P3 .

Walne zgromadzenie może zostać zwołane przez kierującego stowarzyszeniem „liverspace.pl”

Przez 2 jego zastępców i co najmniej 2 innych członków Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” odrębnie, lub przez co najmniej 15% członków którzy opłacili składki za rok ubiegły, pisemnie z podaniem danych dostępnych w stowarzyszeniu nie później niż miesiąc ale i nie wcześniej niż 2 tygodnie w sobotę,. Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia musi się ukazać na stronie internetowej Stowarzyszenia „liverspace.pl” co najwyżej 3 dni po zgłoszeniu lub otrzymaniu wiadomości wysłanej pocztą przez Kierującego Radą Stowarzyszenia „liverspace.pl” za co odpowiedzialny jest Kierujący Stowarzyszenia „liverspace.pl”

Rozdział VI

Statut, uchwały rady i ogłoszenia władz statutowych stowarzyszenia

§ 10

Statut.

Statut stowarzyszenia w postaci dokumentu PDF zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia „liverspace.pl” W tej samej zakładce będą też ujawniane uchwały uchylone decyzją rady, oraz uchwały walnego zgromadzenia i Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” dotyczące zmian w statucie.§ 11Uchwały Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”

Uchwały Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” będą ujawniane na stronie Stowarzyszenia „liverspace.pl” najwyżej 3 dni po ich podjęciu przez radę. W tej samej zakładce będą też ujawniane uchwały uchylone decyzją rady.§ 12Ogłoszenia władz statutowych stowarzyszenia

P1 . Władze statutowe Stowarzyszenia mają obowiązek ogłaszać przyjęte przez odnośne władze uchwały i rozporządzenia na stronie internetowej Stowarzyszenia – http://www.liverspace.pl

najpóźniej w ciągu decyzji o ich podjęciu. Jeśli inne punkty statutu nie skracają tego terminu.

Władze statutowe stowarzyszenia mają prawo i obowiązek umieszczać na stronie Stowarzyszenia „liverspace.pl” ogłoszenia mające znaczenie dla członków stowarzyszenia np. ogłoszenia o konkursach, ogłoszenia o naborze do programów prowadzonych lub współprowadzonych przez Stowarzyszenia „liverspace.pl” oraz inne ogłoszenia które decyzją władz statutowych komisyjnie lub jednoosobowo zostaną uznane przez prezesa lub Kierującego Radą Stowarzyszenia „liverspace.pl” albo reprezentujące ich osoby za ważne dla członków stowarzyszenia.§ 13Publikacja dokumentów finansowych Stowarzyszenia „liverspace.pl”

P2 . Co roku powstaną dokumenty obejmujące sprawozdanie z działalności finansowej stowarzyszenia.

Za ich wytworzenie na bieżąco odpowiada Skarbnik Stowarzyszenia „liverspace.pl”, a prawo do ich kontroli oraz obowiązek ich kontrolowania należy do Kierującego Radą Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, na wniosek kierującego oraz okresowo bez konieczności wnioskowania przez Kierującego Radą. „liverspace.pl” oraz może być delegowane przez niego lub większość Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” na jednego lub obu z jego zastępców przed rozpoczęciem roku kalendarzowego. Dokumenty te w wersji skróconej w której znajdą się co najmniej opisane celem wydatkowania kwoty wydane przez stowarzyszenie, oraz wydruki z konta bankowego Stowarzyszenia „liverspace.pl”, zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia „liverspace.pl” i będą dostępne za hasłem dla członków Stowarzyszenia „liverspace.pl” na stronie, oraz dla wszelkich czynników określonych prawnie jako posiadające uprawnienia do kontroli takich sprawozdań, przez obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej prawo, a także statut Stowarzyszenia „liverspace.pl” w odniesieniu do konkretnych zapisów w formie papierowej zgodnej z dokumentacją księgową obowiązującą na terenie RP.

 

§ 11

Uchwały Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”

Uchwały Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” będą ujawniane na stronie Stowarzyszenia „liverspace.pl” najwyżej 3 dni po ich podjęciu przez radę. W tej samej zakładce będą też ujawniane uchwały uchylone decyzją rady.

§ 12

Ogłoszenia władz statutowych stowarzyszenia

P1 . Władze statutowe stowarzyszenia mają obowiązek ogłaszać przyjęte przez odnośne władze uchwały i rozporządzenia na stronie internetowej Stowarzyszenia „liverspace.pl”

najpóźniej w ciągu decyzji o ich podjęciu. Jeśli inne punkty statutu nie skracają tego terminu.

Władze statutowe stowarzyszenia mają prawo i obowiązek umieszczać na stronie Stowarzyszenia „liverspace.pl” ogłoszenia mające znaczenie dla członków stowarzyszenia np. ogłoszenia o konkursach, ogłoszenia o naborze do programów prowadzonych lub współprowadzonych przez Stowarzyszenia „liverspace.pl” oraz inne ogłoszenia które decyzją władz statutowych komisyjnie lub jednoosobowo zostaną uznane przez prezesa lub Kierującego Radą Stowarzyszenia „liverspace.pl” albo reprezentujące ich osoby za ważne dla członków stowarzyszenia.

§ 13

Publikacja dokumentów finansowych Stowarzyszenia „liverspace.pl”

P1 .

Co roku powstaną dokumenty obejmujące sprawozdanie z działalności finansowej stowarzyszenia.

Za ich wytworzenie na bieżąco odpowiada Skarbnik Stowarzyszenia „liverspace.pl”, a prawo do ich kontroli oraz obowiązek ich kontrolowania należy do Kierującego Radą Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, na wniosek kierującego oraz okresowo bez konieczności wnioskowania przez Kierującego Radą. „liverspace.pl” oraz może być delegowane przez niego lub większość Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl” na jednego lub obu z jego zastępców przed rozpoczęciem roku kalendarzowego. Dokumenty te w wersji skróconej w której znajdą się co najmniej opisane celem wydatkowania kwoty wydane przez stowarzyszenie, oraz wydruki z konta bankowego Stowarzyszenia „liverspace.pl”, zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia „liverspace.pl” i będą dostępne za hasłem dla członków

P2 .

Stowarzyszenia „liverspace.pl” udostępni  na stronie,

oraz dla wszelkich czynników określonych prawnie jako posiadające uprawnienia do kontroli takich sprawozdań, przez obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej prawo, a także statut Stowarzyszenia „liverspace.pl” w odniesieniu do konkretnych zapisów w formie papierowej zgodnej z dokumentacją księgową obowiązującą na terenie RP.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Statut, uchwały rady i ogłoszenia władz statutowych stowarzyszenia

§ 14

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

Rozwiązanie stowarzyszenia może zarządzić Kierujący Radą Stowarzyszenia „liverspace.pl”. W tym celu zgłasza radzie Stowarzyszenia „liverspace.pl” wniosek o dokonanie rozwiązania Stowarzyszenia „liverspace.pl”. Rada podejmuje go uchwałą jednomyślnie decydującą o zakończeniu działalności, odwołując się do zwołanego walnego zgromadzenia które przewodniczący Stowarzyszenia „liverspace.pl” ma obowiązek w tym celu ogłosić, a po przyjęciu decyzji rady przez Walne zgromadzenie członków, doprowadza za pomocą władz Stowarzyszenia „liverspace.pl” do spieniężenia majątku i spłacenia z niego należności stowarzyszenia. W pierwszej kolejności, wypłaca się zaległe lub należne pensje pracowników Stowarzyszenia „liverspace.pl” którym takowe pensje zostały wcześniej przyznane uchwałą Rady Stowarzyszenia „liverspace.pl”. W drugiej kolejności spłaca się należności leżące po stronie wierzycieli Stowarzyszenia „liverspace.pl” . Jeśli środki Stowarzyszenia przekraczają wartość zadłużenia, pozostała kwota jest zadecydowana na konto Ministerstwa Zdrowi RP jako dotacja od Stowarzyszenia „liverspace.pl”.

Rozdział VIII

§ 15

Postanowienia końcowe:

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.